23 ژوئن

پروژه آيفون تصويری ۲۷۰ واحدی فجر ۴-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی فجر ۴ در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه : تعداد واحد: ۲۷۰ واحد در ۴ بلوک ۵۴ واحدی تعداد طبقه: ۹ طبقه

23 ژوئن

آیفون تصويري ۹۸ واحدی مجتمع شمس-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی شمس در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۹۸ واحد در ۳ بلوک تعداد طبقه: ۷ طبقه مشخصات: دارای ۳ درب مجزا و پارکینگ جداگانه، امکان ارتباط هر سه بلوک با یک پنل فربیکو

23 ژوئن

آيفون تصويري ۷۴ واحدی مجتمع افرا-فربیکو

آیفون تصویری برج مسکونی افرا در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۷۴ واحد تعداد طبقه: ۹ طبقه

23 ژوئن

آیفون تصویری ۷۵ واحدی مجتمع زیتون-فربیکو

آیفون تصویری برج مسکونی افرا در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۱۴۲ واحد در ۵ بلوک تعداد طبقه: ۳ طبقه مشخصات: دارای ۲ درب مجزا و پارکینگ جداگانه، امکان ارتباط هر دو پنل فربیکو بدون نیاز به سخت افزار جانبی 

23 ژوئن

آيفون تصويری ۲۸۰ واحدی سرافرازان-فربیکو

آیفون تصویری پروژه سرافرازان در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۲۷۰ واحد در ۴ بلوک ۵۴ واحدی تعداد طبقه: ۹ طبقه خدمات منحصر به فرد: اتصال ۲۸۰ واحد با دو پنل و امکان ارتباط با پنج نگهبانی به صورت همزمان

23 ژوئن

آیفون تصويري ۷۴ واحدي مجتمع اقاقیا-فربیکو

آیفون تصویری برج مسکونی اقاقیا در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۷۴ واحد تعداد طبقه: ۹ طبقه

23 ژوئن

آیفون تصویری ۸۶ واحدی مجتمع آبشار-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی آبشار در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه: تعداد واحد: ۸۶ واحد تعداد طبقه: ۹ طبقه

23 ژوئن

آيفون تصويری ۱۴۵ واحدی مجتمع نرگس- فربیکو

آیفون تصویری برج های مسکونی نرگس در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید. مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه عبارت است از : تعداد واحد: ۱۴۵ واحد تعداد طبقه: ۱۰ طبقه خدمات منحصر به فرد: اتصال ۱۴۵ واحد با یک پنل و امکان ارتباط با سه نگهبانی به صورت همزمان