بازدید کننده / درخواست کننده محترم

تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت فن آوران الکترونیک و رایانه بی تا (فربیکو) در خصوص اعطای عاملیت خدمات پس از فروش ایجاد نمی نماید. واحد خدمات پس از فروش آیفون های تصویری فربیکو ظرف مدت ۱۴ روز کاری از تاریخ تکمیل فرم، ارزیابی خود را از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ می نماید.

مدیر واحد خدمات پس از فروش
لطفا استان محل فعالیت خود را انتخاب نمایید.
لطفا استان محل فعالیت خود را وارد نمایید.
لطفا سابقه فعالیت را به سال وارد نمایید.