مشاوره و اجرای آیفون تصویری فربیکو

مشاوره و اجرای آیفون تصویری فربیکو

وجود یک مشاور با علم روز و تخصص لازم در یک پروژه ، می تواند با کنار گذاشتن روش های سـنتی در جهت اجـرای زیـر ساخت های فنی و منطبق با تجهیزات روز ، گامی در راستای رشد و ارتقاء خدمات مهندسی در حـوزه ساختمان باشد. لذا این اتفاق باعث خواهد شد تا هزینه های زیر ساخت کمتر شود وهمچنین همخوانی لازم بین تجهیزات زیرساختی و تجهیزات اصلی تاسیسات برق موجود در سـاختمان بوجود آید که حاصل آن هزینه زیر ساخت کمتر و بهره وری بالاتر در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد بود. شرکت صنایع الکترونیک فربیکو بهرمندی
مراحل مشاوره و طراحی:
۱- بازدید اولیه و دریافت درخواست کارفرما
۲ – طراحی اولیه
۳ – رفع موانع عمرانی و کارگاهی
۴ – تایید طراحی نهایی
۵ – ابلاغ نحوه عملکرد زیرساخت به برقکار
۶ – نظرات بر نحوه اجرای زیرساخت
۷ – تحویل موارد مورد قرارداد
۸ – تحویل نقشه های نهایی به کارفرما
« همکاری با شما افتخار ماست »