پروژه آيفون تصويری ۲۷۰ واحدی فجر ۴-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی فجر ۴ در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه :

  • تعداد واحد: ۲۷۰ واحد در ۴ بلوک ۵۴ واحدی
  • تعداد طبقه: ۹ طبقه