آیفون تصويري ۹۸ واحدی مجتمع شمس-فربیکو

آیفون تصویری مجتمع مسکونی شمس در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه:

  • تعداد واحد: ۹۸ واحد در ۳ بلوک
  • تعداد طبقه: ۷ طبقه
  • مشخصات: دارای ۳ درب مجزا و پارکینگ جداگانه، امکان ارتباط هر سه بلوک با یک پنل فربیکو