آيفون تصويري ۷۴ واحدی مجتمع افرا-فربیکو

آیفون تصویری برج مسکونی افرا در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت صنایع الکترونیک فربیکو اجرا گردید.

مشخصات و خدمات صورت گرفته برای پروژه:

  • تعداد واحد: ۷۴ واحد
  • تعداد طبقه: ۹ طبقه